Polityka prywatności

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób auto­ma­tyczny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z której pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
 3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Solidna Księgowa Monika Grabska ul. Ciołka 12/5 01-402 Warszawa
 4. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w celu: 
  a) dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych Ser­wisu do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pliki te pozwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie Użyt­kow­nika Ser­wisu i odpo­wied­nio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową, dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb;
  b) two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki sposób Użyt­kow­nicy Ser­wisu korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawar­to­ści;
 5. W ramach Ser­wisu sto­so­wane są dwa zasad­ni­cze rodzaje plików cookies: 
  „sesyjne” (ses­sion cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są pli­kami tym­cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika do czasu wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia strony inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika przez czas okre­ślony w para­me­trach plików cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­nika.
 6. W ramach Ser­wisu sto­so­wane są nastę­pu­jące rodzaje plików cookies:
  a) „sta­ty­styczne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wisu;
  b) „rekla­mowe” pliki cookies, umoż­li­wia­jące dostar­cza­nie Użyt­kow­ni­kom treści ofert bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zain­te­re­so­wań.
  W wielu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie plików cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy Ser­wisu mogą doko­nać w każdym czasie zmiany usta­wień doty­czą­cych plików cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione w szcze­gól­no­ści w taki sposób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę plików cookies w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­nika Ser­wisu. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi plików cookies dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej).
 7. Ope­ra­tor Ser­wisu infor­muje, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia plików cookies mogą wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wisu.
 8. Pliki cookies zamiesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i wyko­rzy­sty­wane mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­torem Ser­wisu rekla­mo­daw­ców oraz part­ne­rów.
 9. Więcej infor­ma­cji na temat plików cookies dostęp­nych jest w sekcji „Pomoc” w menu prze­glą­darki inter­ne­to­wej.